سمینار شروع دوره های جدید مدیریت گردشکری

دوره جامع راهبری یک پارچه ی کسب و کار (IBL) و مدیریت عالی برند و برند سازی (Brand DBA)برای هفتمین کد دانشجو می پذیرد.

آغاز پذیرش 192مین دوره ی مدیریت کسب و کار (MBA)

آغاز پذیرش 9مین دوره ی جدید مدیریت استراتژیک (DBA & MBA)

سمینار رایگان هفت عادت مدیران پیشرو

آزمون ورودی اولین دوره جامع مذاکره با 220 ساعت محتوای آموزشی و کاربردی جمعه مورخ 31 خرداد ساعت 10 برگزار می گردد .

شروع دوره هایمدیریت عالی کسب و کار DBA( ترم تابستان 98)در 5 گرایش جنرال و تخصصی از

آغاز پذیرش195میندوره جدید مدیریت کسب و کار (MBA)