موسسه آموزش عالی آزاد بهار در راستای تحقیق و توسعه دوره های جدید مدیریت و با هدف به روز بودن محتوای آموزشی، دوره های Post DBA را طراحی و اجرا نموده است. مدیران در این سطح به دنبال جنبه های علمی و عملی مدیریت در کنار هم گرد آمده و مشتاق به مواجهه با نگرش های نوین مدیریتی، کلان روند ها و چالش های پیش روی کسب و کارهای داخلی کشور و بازار بین المللی هستند.

POST DBA

POST DBA

در نظام آموزشی کشور بالاخص موسسات آموزش عالی آزاد، همواره بالندهسازی و  توانمند ساختن مدیران کسب و کار به عنوان راهبران و مشاوران پیشرو در سازمانهای امروز کشور امری ضروری و حیاتی بوده است.