Post DBA گرایش رهبری

در نظام آموزشی کشور بالاخص موسسات آموزش عالی آزاد، همواره بالنده‌سازی و توانمند ساختن مدیران کسب و کار به عنوان راهبران و مشاوران پیشرو در سازمان‌های امروز کشور امری ضروری و حیاتی بوده است.