مشترک با دانشگاه لولیا (LTU)

دوره کارشناسی ارشد MBA (Master of Science in Business Administration)