دکتر مهدی امیرجعفری

دکتر مهدی امیرجعفری

دکتری مدیریت بازاریابی
دروس ارائه سرفصل های :
  • مدیریت بازاریابی

    -

    -

-