مهندس نوید ابولیان

مهندس نوید ابولیان

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

    -

    -

-