استاد حمیدرضا سلیمانی

استاد حمیدرضا سلیمانی

دروس ارائه سرفصل های :
  • اصول و مفاهیم دیجیتال مارکتینگ
  • تیم سازی و رهبری دیجیتال
  • بازاریابی و فروش
  • اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ
  • آنالیز دیجیتال مارکتینگ
  • بازاریابی در شبکه های اجتماعی

    -

    -

-