استاد حمیدرضا سلیمانی

استاد حمیدرضا سلیمانی

دروس ارائه سرفصل های :
  • اصول و مفاهیم بازاریابی دیجیتال
  • تیم سازی و رهبری دیجیتال
  • تبلیغات دیجیتال
  • اصول و مفاهیم بازاریابی
  • بازاریابی و فروش
  • دیجیتال

    -

    -

-