دکتر سیاوش ملکی فر

دکتر سیاوش ملکی فر

دروس ارائه سرفصل های :
 • اکوسیستم نوآوری و استارتاپی
 • آینده پژوهی راهبردی (فردی و سازمانی)
 • نوآوری در کسب و کار

  -

  تحصيلات:

  • كارشناسي مهندسي مواد و متالوژي، دانشگاه صنعتي شريف، 1376 تا 1381
  • کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف 1385 تا 1389
  • دكترا، آينده پژوهي، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، بهمن 1390 تا 1396 

   

  حوزه های فعاليت

  • آينده نگاري و آينده پژوهي، مديريت فناوري و نوآوري

   

  اهم فعاليت ها و سوابق اجرايي

  • معاون توسعه اكوسيستم صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري، از 97 تا كنون 
  •  سرپرست اداره كل برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 94 تا 95 
  • عضو كميته علمي آينده نگاري ملي فناوري در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 1394 
  • مشاور معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري (معاونت بين الملل) در حوزه رصد و پايش، 1392 
  • مسئول /مشاور برنامه ریزی عملیاتی برپایه MBO در وزارت کشور 1388تا1390  
  • عضو كارگروه نظام نوآوري صنايع فرهنگي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از 1392 تا كنون.
  •  عضو هيات مديره انجمن آينده نگري ايران، از 1393 
  • سرارزياب و عضو كميته اجرايي جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري، 1393 تا كنون 
  • عضو كارگروه آينده پژوهي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، 1394
  •  مشاور ستاد توسعه فناوري نانو در حوزه بازار و تجاري سازي فناوري، 1394 
  • عضو كارگروه آينده پژوهي فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  •  عضو هيات مديره انديشکده صنعت و فناوري (آصف)، از سال 1382 تا كنون
  •  مديرعامل انديشکده صنعت و فناوري (آصف)، از 1393
  • مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاه تهران از سال 1394

   

  فعاليت های پژوهشي

  •  به سفارش معاونت علمي و فناوري رياست ، (پیش آینده نگاری ملي علم و فناوری ) مدير پروژه (جمهوري، 3 1392 . (مجري: انديشکده آصف
  •  به سفارش ستاد توسعه فناوري نانو، ،» چالشهای فناوری و نوآوری « مدير پروژه 1395 .
  •  به سفارش انجمن ،» تدوین چشمانداز و راهبرد انجمن ملي مدیریت فناوری « مدير پروژه مديريت فناوري ايران، 4 1393 .
  •  به سفارش ،» تدوین رهنگاشت فناوری ذخیرهسازی زیرزمیني گاز طبیعي « همکار پروژه دانشکده نفت دانشگاه تهران، 4 1393 .
  •  به سفارش دانشگاه علوم پزشکي ،» تدوین طرح تاسیس پارک فناوری سلامت « مدير پروژه ايران، 4 1393 .
  • روششناسي آیندهنگاری علم و فناوری در پروژه تدوین نقشه نظام سلامت در افق « تدوين 1404 به سفارش شوراي سياستگذاري سلامت، بهار ،» 1390 .
  •  روندیابي و ترازیابي در راستای تدوین رهنگاشت « مدير پروژه IT دانشگاه علوم پزشکي
  • به سفارش مركز تحقيق و توسعه در سياستهاي دانشگاهي نظام سلامت، ،» تهران 4 1393 .)مجري: انديشکده آصف(
  • تدوین سیاست علم، فناوری و نوآوری کشور در حوزه واکسن در افق « مدير پروژه 1404 به ،» سفارش كميسيون سلامت شوراي علوم، تحقيقات و فناوري )عتف(، 1390 .
  •  به ،» تدوین چشمانداز و راهبرد توسعه زیارت حضرت رضا )ع( در بعد بینالملل « مدير پروژه سفارش سازمان تبليغات اسلامي، نمايندگي خراسان رضوي، 4 1392 .
  •  تدوین چشمانداز و راهبرد جامعه آزادگان در افق « مدير پروژه 1404 به سفارش موسسه پيام ،» فرهنگي آزادگان، 3 1391 . )مجري: انديشکده آصف(
  •  تدوین چشمانداز و راهبرد « مشاور معاونت برنامهريزي مجمع تقريب مذاهب اسلامي در طرح مجمع تقریب مذهب اسلامي در افق 1404 ،» 4 1393 .
  •  به سفارش اداره كل ،» تدوین الگوی کسبوکار تلویزیون موبایل در ایران « پژوهشگر در طرح تحقيقات و جهاد خودكفايي سازمان صداوسيما، 90 - 1389 . )مجري: انديشکده آصف(
  •  تدوین نقشه جامع اموزش مداوم پزشکي کشور در افق « پژوهشگر در طرح 1404 به سفارش اداره كل ،»
  • آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 90 – 1389 .
  • تدوین چشمانداز و جهتگیریهای استراتژیک تهران در افق « پژوهشگر در طرح 1404 به »سفارش شوراي اسلامي شهر تهران، 1384 )مجري: انديشکده آصف(
  • چشمانداز و جهتگیریهای کلان صنایع فرهنگي انقلاب اسلامي در افق « پژوهشگر در طرح1404 به سفارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ،» 1388 )مجري: انديشکده آصف(
  • به سفارش ،» نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری کلان وزارت کشور « پژوهشگر در طرح تدوينمركز مطالعات راهبردي وزارت كشور، 1389 ، )مجري: انديشکده آصف(
  • به سفارش دانشگاه صنعتي شريف، ،» طرح توجیهي پارک فناوری شریف « پژوهشگر در تدوين 1389 .
  • به سفارش اداره ،» تدوین استراتژی توسعهی صنایع فرهنگي استان قم « پژوهشگر در پروژهيكل تبليغات اسلامي استان قم، 1387 )مجري: انديشکده آصف(
  • به سفارش فرمانداري درود، ،» تدوین چشمانداز شهرستان درود « پژوهشگر در طرح 1387 .
  • به سفارش سازمان ،» طراحي و راهاندازی مرکز آیندهپژوهي رسانهی ملي « پژوهشگر در پروژهيصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1388 )مجري: انديشکده آصف(
  • به سفارش مركز تحقيق و ،» آیندهنگاری علم و فناوری در نظام سلامت « تسهيلگر در پروژهيتوسعه سياستهاي دانشگاهي در نظام سلامت، وابسته به دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران،1386 )مجري: انديشکده آصف(
  • در قالب ماهنامه به سفارش سازمان صنايع دفاع » پایشنامهی فناوری « مدير پروژهي تدوين)ساصد(، 1386 و 1387 ، )مجري: انديشکده آصف(
  • به سفارش » تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران « دستيار پژوهش در پروژهيشوراي اسلامي شهر تهران، 1385 )مجري: انديشکده آصف(
  • همیاری برنامهای، قابلیتسازی فني و ارائه خدمات مشاورهای به « دستيار پژوهش در طرحبه سفارش سازمان صنايع دفاع، ،» منظور پایهگذاری و توسعهی فعالیتهای فنبازاری 1384 .)مجري: انديشکده آصف(
  • به سفارش موسسه آموزشي و ،» بررسي و مطالعات مفهومي فنبازار « دستيار پژوهش در پروژهتحقيقاتي صنايع دفاعي، 1382 . )مجري: انديشکده آصف(ارزيابي و نظارت
  • كارگزار ارزیابي طرحهای دانشبنیان، كارفرما: صندوق ملي نواوري و شکوفايي، از 1393 تا كنون.
  • تدوین سناریوهای صنعت هستهای در افق « ناظر پروژه 1404 كارفرما: شركت توليد و توسعه ،»انرژي اتمي، 3 1392 .
  • تدوین سناریوهای شهر خلاق تهران در افق « ناظر پروژه 1404 كارفرما: مركز مطالعات و ،» برنامهريزي شهر تهران، 1394 .
  • كارفرما: شركت ملي خدمات ،» تدوین رهنگاشت توسعه محصول/فناوری « ناظر پروژه انفورماتيک، 1391 .
  • كارفرما: پليس مواد مخدر ناجا، ،» طراحي نظام مدیریت دانش « ناظر پروژه 1392 .
  • داور مقالات كنفرانس بينالمللي مديريت فناوري، از سال 1391 تا كنون.
  • داور مقالات بخش آيندهپژوهي كنفرانس ملي مديريت، سال 1393 .
  • سرارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري، از سال 1392 تا كنون.

   

  مقالات علمي پژوهشي

  • Owlia P, Ghanei M, Mirafzali SM, Siadat SD, Malekifar S, Esmailzadeh H, and Sadri H, “Highlights of the final draft if the national policy document for science”, Technology and innovation in vaccine production in Iran, Vaccine Research, Vol 1, Number 3, Dec 2014.
  • Hafezi, Reza., Malekifar, Siavosh & Akhavan, Amirnaser. (2018). Analyzing Iran’s science and technology foresight programs: recommendations for further practices. foresight, https://doi.org/10.1108/FS-10-2017-0064 
  • قاضينوري، سيد سپهر؛ ملکيفر، سياوش؛ قانعي راد، محمدامين و موسوي، آرش. ) 1397 .) شناسایي و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگي کشور براساس دیدگاههای ذینفعان. فصلنامۀ مطالعات راهبردي سياست گذاري عمومي. دوره 7 ، شماره 26 . 17 - 39 .
  • ملکيفر، سياوش و همکاران .) 1397 (. شناسايي و تحليل رويکردهاي موجود و مطلوب در صنايع فرهنگي كشور مبتني بر ديدگاه ذينفعان. فصلنامه مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي. دوره 8 ،شماره 26 ، 17 - 39 .
  • نظام نوآوري « از كتاب » نوآوری در صنایع فرهنگي ایران: موردکاوی بازیهای رایانهای « فصلبه همراه مهدي اميدي، انتشارات مکميلان، ،» ايران 1394
  • بررسي عوامل موثر در تنوع سبد کسب و « ، محمدرضا آراستي، جواد نوري، سياوش ملکيفرفصلنامه مديريت ،» کارمبتني بر توانمندی های تکنولوژیک: موردکاوی شرکت تام ایران خودروتوسعه فناوري، سال اول، شماره 4 ، بهار 1393 ، صفحات 9 - 47 .

   

  کتابها

  • الفبای آیندهپژوهي: علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن « همکار اول نويسنده در تدوين كتابانتشارات كرانهي علم، ،» به دنیای مطلوب فردا 1385 .
  • ادوارد كورنيش، انجمن آيندهي جهان، ،» مباني آیندهپژوهي و آیندهنگری « ترجمهي كتاب 2000 .
  • نشر محدود دفتر همکاريهاي فناوري ،» دولت، تکنولوژی و آینده « همکار نويسنده در تدوين كتابنهاد رياست جمهوري، 1380 .
  • فنبازار: رویکردی نو به تجارت فناوری و بازارسازی برای دستاوردهای « همکاري در تدوين كتاباز انتشارات موسسه و تحقيقاتي صنايع دفاعي، دفتر سياستپژوهي فناوري دفاعي. ،» تحقیقاتي
  • انتشارات ،» انتخابهای هوشمندانه: یک راهنمای کاربردی برای تصمیمگیری بهتر « ترجمهي كتابكرانهي علم، 1384 .

   

  مقالات علمي ترويجي و ترجمهها

  • مطالعات آیندهپژوهي، تحلیل ذینفعان کلیدی و نگاشت نهادی در راستای تدوین نظام « مقالههمايش ارتقاي كيفيت آثار، محصولات و فعاليتهاي فرهنگي، ،» نوآوری محصولات فرهنگي 1394 .
  • الگوی تدوین چشمانداز شهرها: رویکرد تطبیقي از تجربه « تدوين مقاله 5 فصلنامه علمي ،» شهرترويجي مديريت شهري، 1387 .
  • فصلنامه علم و فناوري، پيششماره صفر، بهار ،» هفت اصل کلیدی تفکر استراتژیک « ترجمهي مقالهي 1385 .
  • چشمانداز، آغازی بر برنامهریزی در هزارهی سوم: بر تجربهی تدوین چشمانداز در تهران « مقالهبا همکاري مهدي الياسي، ،» و چند شهر دیگر 1386 .
  • اثر پيتر سنگه، منتشرشده ،» وظیفه جدید رهبر سازمان: ایجاد سازمان یاد گیرنده « ترجمهي مقالهيدر نشريه افق رسانه، از انتشارات سازمان صداوسيما.
  • دورنمای جهاني بخش رسانه: « ترجمهي مقالهي 4 سناریو در افق 2015 منتشرشده در نشريه ،» مافق رسانه، از انتشارات سازمان صداوسيما.
  • مشروح گفتگو با جان نايس بيت )آيندهپژوه( ،» فناوری برتر، حس برتر « ترجمهي مقالهي
  • متن سخنراني ضياءالدين سردار )آيندهپژوه پاكستاني( ،» یک آیندهپژوه بالفطره « ترجمهي مقالهي
  • و » اسلاميسازی علم، چهار نگرش اسلامي برای توسعه مدرنیته اسلامي « ترجمهي مقالهيچندين مقالهي ديگر كه در نشريات و سايتهاي مختلف منتشر شده است.فعاليتهای آموزشي
  • در دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي ،» استراتژی تکنولوژی « دستيار آموزشي درسشريف، نيمسال تحصيلي دوم 1388 1389 .
  • به سفارش دفتر آيندهپژوهي ،» آیندهپژوهي و آیندهنگاری « ارايه سمينارهاي آموزشي در ارتباط باسازمان تحقيقات ناجا، اداره تحقيق و توسعه شركت خدمات انفورماتيک ايران، فرماندهي مبارزه بامواد مخدر ناجا و چند شركت و سازمان ديگر.
  • به سفارش جايزه ملي ،» مدیریت و سیاستگذاری فناوری « ارايه سمينارهاي آموزشي در پيوند بامديريت فناوري و نوآوري، مركز تحقيق و توسعه سياستهاي دانشگاهي در نظام سلامت، سازمانصنايع دفاع و چند شركت و سازمان ديگر.
  • تصمیمگیری، با تاکید بر روش « ارايه سمينارهاي آموزشي smart choices در سازمان صنايع »هوايي نيروهاي مسلح ايران، سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور، انجمن ساختمان ايران و چندشركت و سازمان ديگر.

   

   پست الکترونیک : malekifar@yahoo.com  

-