دکتر سعید شهبازمرادی

دکتر سعید شهبازمرادی

دکتری مدیریت - منابع انسانی
دروس ارائه سرفصل های :
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته
 • رفتار سازمانی و منابع انسانی پیشرفته
 • مدیریت بنگاه های پیچیده و سازمان های مادر
 • اعتماد آفرینی و هدایت انسانی

   مصاحبه با دکتر شهبازمرادی

   تأثیر DBA و MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

  دراين دوره يعنـي دوره MBA ، اولین سئوال شایـد ماهیـت MBA باشد که بصورت کلاسـیک مخفـف Master of Business Administration می باشد اما آنچه اتفاق می افتد Management Attitude مدیریت نگرش محور است ، به تعبیر بهتر دراین دوره ها نگاه وطرز قضاوت افراد نسبت به پدیده ها و محیط پیرامونشان خصوصاً انسانها تغییر می یابد. و در دوره دکترای حرفه ای DBA در بازرگانی یا اداره کسب و کار در این سطح نیازمنددرک عمیـق و چندسطحی از موضوعاتی مانند : مدیریت ، بازرگانی ، استراتژی ، اداره انسانها و امور مالی است کـه و نگاه بومی و الگو برداری شده از محیط رقابتی در سطح بین الملل ارائه می شود.در ایـن دوره مبنـای تئوریک وعلمی مفاهیم اداره کسب وکار کشف رمزشده ومجدداً با الزامات محیط ایران تنیده می شود.


  چرا DBA و MBA بهار؟

  آرمان هر موسسه یا سازمانی را اهداف ، ساختار و سرمایه های انسانی آن تشکیل می دهد که ترکیب این سه بخش در موسسه آموزش عالی بهار با تمرکز به نیاز مخاطب ، رقابت پذیری و ارائه خدمات حرفه ای پی ریزی گردیده است که سابقه استقبال فراگیران و بکارگیری مطالب فراگرفته شده توسط دانشجویان مهر تائیدی بر تناسب موارد مذکور است .

   

  Saeed Shahbazmoradi

  سوابق تحصیـلی و اجـرایی

  ·  17 سال مشاوره تخصصی و عملیاتی در حوزه استقرار نظام مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در سازمانهای خصوصی و دولتی(کوچک /متوسط  و هلدینگها) در صنایع فولاد /دارویی/فروشگاه های  زنجیره ای /انرژی/عمرانی/کامپیوتری/بیمه/بانک/دامپروری/لبنیاتی/مواد غذائی/پرداخت الکترونیک

  ·         15سال تدریس مستمر دوره های حرفه ای مدیریت MBA،Post DBA، DBA

  ·         19 سال تدریس مستمر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

  ·         23سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت بیمه،خودرو ونفت در سطح کارشناسی تا مدیریتی

  ·         دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران (رتبه نخست آزمون ورودی و فارغ التحصیلی)

  ·         کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد)

  ·         کارشناسی مدیریت بیمه، علامه طباطبائی ECO College of Insurance(رتبه دوم فارغ التحصیلی)

  سوابق پژوهشی و تالیفات

  ·         تالیف مشترک کتاب" سازمان امن" انتشارات نشر مهربان -سال1399

  ·         تالیف مشترک کتاب" سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی" انتشارات نشر مهربان -سال1399

  ·         تالیف مشترک کتاب" نمونه های موفق توسعه مدیران و منابع انسانی" انتشارات نشر مهربان -سال1399

  ·         تالیف مشترک کتاب "اندازه گیری و حسابداری منابع انسانی" انتشارات نشر مهربان سال 1399

  ·         تالیف مشترک کتاب "جبران خدمات مبتنی بر عملکرد" انتشارات نشر مهربان-سال 1398

  ·         تالیف مشترک کتاب "هنراجرای اثربخش استراتژی" انتشارات نشر مهربان-سال 1398

  ·         تالیف مشترک کتاب "شاخص های کلیدی عملکرد" انتشارات نشر مهربان-سال 1397

  ·         تالیف مشترک کتاب "تعالی منابع انسانی (مدل ها و استانداردها)"- انتشارات توفیق دانش-سال 1396

  ·         تالیف مشترک کتاب "چگونگی شناخت افراد توانا در بازی دشوار آدم شناسی(راهکار موثر در مصاحبه استخدامی)" - انتشارات توفیق دانش-سال 1396

  ·         تالیف مشترک کتاب "مورد کاوی در مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی" - انتشارات توفیق دانش-سال 1396

  ·         تالیف کتاب"مدیریت سرمایه های انسانی در هلدینگ ها و بنگاه های کوچک و متوسط"- انتشارات توفیق دانش-سال1393

  ·         تالیف مشترک کتاب"اندازه گیری و بهره وری در سازمان"- انتشارات توفیق دانش- سال1392

  ·         تالیف کتاب"روش شناسی تحقیقات حوزه کسب و کار"-انتشارات توفیق دانش- سال1392

  ·         تالیف کتاب"مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدلها وابزارها)"-انتشارات توفیق دانش -سال1392

  ·         تالیف کتاب"مدیریت رفتار و رفتارمدیریت در سازمانی"-انتشارات توفیق دانش -سال1391

  ·         تالیف کتاب"دانش مسائل روز مدیریت"-انتشارات توفیق دانش -سال1391

  ·         تالیف کتاب"معماری سرمایه های انسانی"- انتشارات مدیران فردا-سال1391

  ·         تالیف کتاب"مدیریت رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی"-سال1389-انتشارات مکتب ماهان

  ·         تالیف کتاب"نیازسنجی آموزشی"-وزارت بازرگانی-1390

  ·         تالیف کتاب"جعبه ابزار مدیریت،دستنامه دانش عمومی مدیریت"،چاپ مهرماه1388،مجتمع انتشاراتی سیمیا

  ·         ترجمه کتاب"مراکز ارزیابی در منابع انسانی"-چاپ شده-انتشارات دانشگاه تهران/پائیز1386

  ·         ترجمه کتاب"مدیریت استراتژیک در خدمات هتلداری"-سازمان آموزشی بنیاد/1388

  ·          

  Investing the barriers of the green HRM implementation in oil industry، journal of Management Science Letters 2014(ISI)

  ·         مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت و گاز،فصلنامه علمی و پژوهشی (ISC)،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت،دوره 4 شماره 24

  ·         شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی برعملکرد کسب و کار، فصلنامه علمی و پژوهشی(ISC)،فصلنامه توسعه کارآفرینی،دوره6شماره3،پاییز1392

  ·         طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی تحقق استراتژی در سازمان های ایرانی استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری،فصلنامه علمی ترویجی(ISCفصلنامه راهبردی توسعه)،1392

  ·         با مقیاس بندی سازمانهای  تابعه شرکت ملی نفت ایران بر اساس رضایت شغلی،تعهد سازمانی،رفتار مدنی سازمانی فصلنامه علمی و پژوهشی منابع انسانی و مدیریت در صنعت نفت، شماره 17،سال1390((ISC

  ·         سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک]فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت فناوری اطلاعات،شماره5،سال1389(ISC)

  ·         طراحی چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی فصلنامه علمی وپژوهشیدانش مدیریت بازرگانی،شماره...،سال1389

  ·         توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی،فصلنامه علامی و پژوهشی دانش مدیریت دولتی،شماره2،سال1388(isc)

  ·         آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه،فصلنامه علمی و بژوهشی دانش مدیریت،شماره 80،سال 1387(ISC)

  ·         طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت،فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت،شماره80،سال 1387(ISC)

  ·         ارزیابی عملکرد با سیستمهای خبره،فصلنامه علمی و پژوهشی دانشور،ساتل 1387(ISC)

  ·         بررسی عوامل موفقیت مدیران در سازمانهای خدمات عمومی کوچک و طراحی مدل بمنظور تبیین عوامل،فصلنامه علمی و پژوهشی دانشور،سال1386(Isc)

  ·         فرسودگی شغلی،فصلنامه علمی و پژوهشیانجکن علوم مدیریت ایران،سال اول،شماره اول 1385

  ·         متغیرهای گمشده در نظریه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت و توسعه/سال9شماره33

  ·         محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات بیمه ای جهت تعدیلات تورمی/فصلنامه علمی ترویجی بررسی های بازرگانی/سال4شماره24مرداد86

  ·         تجزیه وتحلیل مقیاس لیکرت در مدیریت/فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت/شماره54 تابستان86

  ·         نظریه بنیادین((Grounded، رویکرد عملیاتی و نوین در روش تحقیق/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه/شماره8بهار84

   

  فعالیت های علمی

  ·         مدیریت آکادمی آموزشی-حرفه ای بین المللی SPAR  درصنعت خرده فروشی و فروشگاههای زنجیره ای

  ·         طراحی رشته کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

  ·         طراحی رشته کارشناسی ارشد مدیریت هنر- فرهنگستان هنر

  ·         بررسی وضعیت آموزش و پژوهش دربخش بهینه سازی مصرف انرژی-مدیریت صنعتی

  ·         مشاور6پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

  ·         مشاور1پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی

  ·         راهنمایی9پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری باهمکاری دانشگاه لوتا سوئد(به زبان انگلیسی)

  ·         داوری5پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری با همکاری دانشگاه لوتا سوئد

  ·         راهنمایی35پایان نامه DBA+داوری20پایان نامهDBA

   

-