دکتر رئوف رابطی

دکتر رئوف رابطی

دکتری مدیریت بازرگانی

  -

     سوابق تدریس :

   تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشور ،

  سازمان توسعه تجارت ،

  مراکز آموزشی بانکهای مختلف کشور ،

  راهبران پتروشیمی ،

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ،

  سازمان مدیریت صنعتی و ...   

       حوزه های تدریس :

  • اصول و مبانی بازاریابی            اصول و فنون مذاکره  
  • مدیریت تبلیغات                       تحلیل رفتار مشتریان  
  • مدیریت فروش                         مکانیزمهای وفادار سازی و ماندگاری مشتریان  
  • رضایت سنجی مشتریان          تدوین استراتژی بازاریابی  
  • بازاریابی بین الملل                تدوین استراتژی رقابتی  
  • بازاریابی خدمات                    تدوین استراتژی ترفیعی  
  • مدیریت شکایت مشتریان        تکنیکها و مهارتهای فروش  
  • فرآیند تدوین برنامه بازاریابی   باشگاه مشتریان

  سوابق تحقیقاتی :

  مسئولیت اجراء و مشارکت و نظارت بالغ بر 02 پروژه تحقیقاتی میدانی در حوزه مدیریت ، بازاریابی و تبلیغات از جمله : 

  • مدیریت شکایت مشتریان در شبکه بانکی کشور  
  • تدوین برنامه استراتژیک برای 0 بانک تخصصی کشور  
  • تدوین برنامه استراتژی بازاریابی برای 5 شرکت 0 بانک تخصصی کشور  
  • تجزیه و تحلیل رقبا و طراحی استراتژی رقابتی  
  • استقرار نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای یکی از شرکت های خودرو ساز  
  • اندازه گیری سهم ذهنی و عاطفی یکی از بانکهای تجاری  
  • طراحی نظام رضایت سنجی مشتریان برای 5 شرکت تولیدی و خدماتی  

   

-