دکتر علی منتصری

دکتر علی منتصری

دروس ارائه سرفصل های :
 • زنجیره تامین سالم دارو

  -

   مسئولیت ها

  • 51-1346   ضمن تحصيل در دانشگاه بعنوان نماينده علمي در شركتهاي لئو دانمارك و ساندوز و سال آخر مسئول فني داروخانه در اهواز.
  • 52-1351        طي دوره نظام وظيفه ، كار در بيمارستان 502 ارتش اروميه ، تدريس فارماكولوژي ، در ضمن مسئول فني داروخانه شبانه روزي تخت جمشيد و اواخر خدمت ، نماينده علمي شركت آلرگان.
  • 55-1353   شاغل در شركت روش سوئيس ، نماينده علمي و مسئول منطقه استان فارس.
  • 60-1356   شاغل در شركت سهامي داروپخش ، سوپروايزر ، مدير بخش علمي ، مدير حوزه تهران و استان مركزي ، معاون مدير عامل.
  • 69-1361   معاون اداره‏كل نظارت برامور دارو و مدير برنامه‏ريزي و هماهنگي توليد،توزيع و تدارك داروئي و مسئول برنامه ريزي داروئي كشور.
  • در طي اين مدت ضمناً دبير شورايعالي داروئي كشور ، نماينـده وزارت بهداشـت در بانك مركزي ، از جمله خدمات تاسيس بخش كامپيوتر اداره كل امور دارو ـ طراحي سيستم برنامه‏ريزي داروئي كشورـ انتشار آمارنامه داروئي كشور.
  •   71-1369   عضوهيئت مديره شركت سهامي‏داروئي كشور و قائم مقام مـدير عامل«شركت وابستــه به وزارت بهداشـت،درمان و آموزش پزشكي».
  • 74-1371   مدير عامل شركت جهان بهبود ، شركت داروئي تجهيزات پزشكي و بيمارستاني.   
  • مدير عامل شركت پخش رازي.
  • 91 -1381  مدير عامل شركت داروسازي جابرابن حيان.
  •   96 -1391 مدير عامل شركت داروسازي آفا شیمی.
  •        -1396   معاونت تولید هولدینگ پوراطب

   

  ساير مسئوليت‌ها

  • 71-1361   عضـو شوراي مديريت داروخانه هاي دانشـكده داروسـازي و مدير داروخـانه نمـونه طالقاني.
  • 71-1368   رئيس هيئت مديره شركت داروسازي حكيم.
  • -1379            رئيس هيئت مديره شركت باند و گاز لطيف.
  • 73-1370   رئيس هيئت مديره شركت داروسازي ابوريحان.
  • 88-1380               عضو هيئت مديره شركت پخش رازي.
  • 80-1374   مشاور معاونت غذائي و داروئي وزارت بهداشت.
  • 91-1380          عضو هيئت مديره شركت داروسازي دانا (زكرياي تبريز).
  •     -1378 رئیس هيئت مديره شركت راموفارمين.
  • 91-1383         رئیس هیئت مدیره کیمیدارو.
  • 86-1368   رئيس هيئت مديـره شـركت تجهيـزات راديـولوژي
  • 90-1384          عضو هيئت مديره هولدینگ داروئی شفا دارو.
  • 91-1387   رئيس هيئت مديره شركت داروسازي اسوه.
  • 96 -1384         عضو هيئت مديره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی

   

  مسئولیتهای علمی و اجتماعی

  • 60-1357   عضو هيئت تحريريه نشريه پزشكي طب و دارو.
  • سردبير نشريه ماهانه داروئي وپزشكي«دارو درمان».       
  •    -1369 عضو هيئت علمي نشريه داروئي و پزشكي رازي.
  • 70-1365   رئيس انجمن اولياء و مربيان دبستان شهيد بهشتي واقع در خيابان ظفر.
  • 71-1370   رئيس انجمن دبيرستان غير انتفاعي كوشان و نائب رئيس انجمن مدرسه راهنمائي كوشان
  • 70-1363   مشاور سازمان بهداشت‏جهاني«در ارزيابي اقتصادي طرح ژنريك،تهيه برنامه داروئي‏كشور سودان، بررسي داروئي كشورهاي اسكانديناوي».
  • 71-1361   ارائه سخنـراني در بيش از 50 كنگـره و سميـنار براي پزشكان و داروسازان و تهيه بيش از پانصد صفحه مقاله جهت نشريات پزشكي.
  • 85-1374   مسئول گروه صنايع داروسازان انجمن داروسازان ايران.                
  • 87-1374   عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران.
  • 87-1383   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران.                
  • 87-1383   عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران.
  •     -1386     عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد (دانشکده داروسازی).

   

  آموزش هاي تخصصي

  • 1354      دوره ماركتينگ در شركت روش توسط اساتيد خارجي.
  • 1358  دوره حسابداري دوبل ، مؤسسه آموزش حسابداري.
  • 1359      دوره مديريت بازرگاني ، سازمان مديريت صنعتي.
  • 1359  دوره مديريت پيشرفته ، سازمان مديريت صنعتي.
  • 1363      دوره پيشرفته مديريت ،انگلستان
  • 1364  دوره عمومي كامپيوتر ، شركت داده پردازي.
  • 1365          دوره كامپيوتري سازمان مديريت صنعتي.
  • 1368  دوره تجارت خارجي به زبان انگليسي.
  • 1371          دوره كامپيوتر براي مديران ، سازمان مديريت صنعتي.
  • 1378  دوره مديريت نيروي انساني ، كالج هنلي انگلستان.
  • 1379          دوره مارکتینگ ، کالج هنلی انگلستان.

-