دکتر احمد صفار

دکتر احمد صفار

ارشد مدیریت بازرگانی - DBA
دروس ارائه سرفصل های :
 • مهندسی فروش
 • مدیریت توزیع و پخش
 • فروش مشاوره ای
 • فروش ارزشی
 • مذاکره فروش
 • حساب و ریاضیات فروش تجاری
 • استراتژی طبقه‌بندی و تفکیک مشتریان
 • کوچینگ فروش
 • برنامه مدیریت فروش
 • رهبری سازمان فروش
 • فرنچایز
 • توسعه کسب و کار

  -

  ایمیل: ahmad_saffar@hotmail.com

   

  سوابق کاری و حرفه‌ای:

  1. معاونت فروش و بازاریابی شرکت فومن شیمی 1397- تاکنون (محصولات خودرویی کاسپین)

  2.معاونت فروش و توزیع شرکت تھران بوران 1394-1397 نماینده انحصاری واردات و توزیع محصولات غذایی شرکت بالزن آلمان، بھداشتی شرکت  
  پروکتراند گمبل سوئیس و تجھیزات خانگی براون، کن وود و میله

  3. معاونت فروش و توزیع پخش سراسری شرکت کیلا 1391-1394

  4. مدیرکل اجرایی شرکت "بست فود" ھندوستان در ایران 1389-1391

  5. معاونت فروش شرکت تھران بوران محصولات ژیلت و دوراسل و اورال-بی 1384-1389

  6. مدیرعامل شرکت کامتل الکترونیک نماینده انحصاری واردات ، فروش و خدمات پس از فروش تلفن‌های پاناسونیک 1388-1389

  7. عضو ھیئت مدیره شرکت توسعه صادرات ایران 1388-1389

  8. عضو ھئیت مدیره شرکت پلی اکریل اصفھان 1387-1388

  9. عضو ھیئت مدیره شرکت پارس شھروند 1382-1384

  10. عضو ھئیت مدیره شرکت رضوان شکلات با برند باراکا 1389

  11. عضو ھیئت مدیره شرکت پخش پاک نام صنایع شوینده 1386

  12. عضو ھیئت مدیره شرکت شکوپارس صنایع شیرینی و شکلات 1385

  13. معاونت فروش و بازاریابی شرکت توزیع گستر پگاه – سیگارھای بی-ای-تی 1380-1382

  14. مدیرفروش شرکت رکیت بنکیزردر ایران 1379-1380 محصولات پیف پاف و دیتول

  15. معاونت فروش و بازاریابی شرکت صنایع غذایی گلستان 1369-1379

  16. معاون حسابداری صنعتی شرکت صنایع ھواپیمایی ایران 1363-1369

   

  برخی از سوابق مشاوره:

  1. مشاور فروش و پخش شرکت صنایع غذایی شانا بزرگترین صادر کننده مربا 1396

  2. مشاور فروش گروه صنعتی زرین پلاست تولید کننده محصولات یکبار مصرف 1396

  3. مشاور شرکت شھر ما در استان خراسان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای استان "باما" 1396

  4. مشاور فروش و راه اندازی شرکت نوشت افزار پلیکان 1396

  5. مشاور فروش و بازاریابی ھتل ھرمز بندرعباس 1394

  6. مشاور فروش و توزیع بستنی کاله 1390

  7. مشاورفروش شرکت تجارت نقره محصولات بین المللی اصلاح سیلور 1392

  8.مشاور گروه صنعتی گلرنگ در راه اندازی فروشگاه ھای زنجیره ای افق کوروش 1388

  9. مشاور بازاریابی گروه صنعتی تولی پرس بزرگترین مجتمع تولید شوینده درایران 1387

  10. مشاورفروش و توزیع شرکت لبنی دنون فرانسه 1386

  11. مشاور بازاریابی و صادرات گروه صنعتی پاکسان صنایع شوینده 1386

  12. مشاور بازاریابی گروه صنعتی مینو تولید شیرینی و شکلات 1386

   

  سوابق تحصیلی

  1. کارشناسی مدیریت صنعتی (دانشگاه شهید بهشتی) 1371

  2. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 1374

  3. دکتری حرفه‌ای کسب و کار DBA موسسه آموزش عالی آزاد بهار (با تایید دانشگاه لولئو سوئد) 1391

   

  دوره‌های مهارتی

  1. بازاریابی تجاری Trade Marketing در مرکز آموزش آﻣوزش رﮐﯾت ﺑﻧﮑﯾزر اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن  2001

  2. مربی‌گری کسب و کار Train the Facilitator مرکز آموزش شرکت بریتانیایی-آمریکایی BAT 2002

  3. ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﺧص ھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد بحران زا در ﮐﺳب و ﮐﺎر (CES) شرکت تولیدی دخانیات BAT 2002

  4. اﺳﺗراﺗژی ورود به ﺑﺎزار (ﻻﻧﭻ) PALL MALL 2003 شرکت BAT مرکز دبی

  5. ﻣدﯾرﯾت ﺳوﭘرﻣﺎرﮐت‌داری Supermarket Floor Management شرکت مترو آلمان در کشور کویت 2004

  6. توسعه کانال‌های توزیع (Distribution Extension) شرکت چند ملیتی P&G 2006

  7. اصول و مبانی فضاسازی و چیدمان General Merchandising در شرکت Shoprite آفریقای جنوبی-کیپ تاون

  8. ﺑررﺳﯽ کانال تبلیغاتی در دومین مجمع ﺟﮭﺎﻧﯽ تبلیغات تهران 2010

  9. رهبری و مدیریت استراتژیک در سمینار سومین مجمع جهانی مدیریت تهران 2011

   

  برخی از سوابق آموزشی

  1. ﻣدرس و ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ ﻣوﺳﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎر (ﺑﺎﻣداد داﻧش) در دوره‌ھﺎی MBA

  1390-1394

  2. ﻣدﯾرﮔروه MBA ﻓروش ( آﮐﺎدﻣﯽ ﻓروش حرفه‌ای) و ﻣدرس مهندسی ﻓروش و توزیع و پخش موسسه آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ آزاد ﺑﮭﺎر از ﺳﺎل 1392

  3. ﻣدرس دوره‌ھﺎی رهبری و توسعه ﮐﺳب و ﮐﺎر DBA موسسه آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮭﺎر 1396

  4. ﻣدرس مدیریت ﻓروش در دوره ھﺎی MBA داﻧﺷﮑده ﻣدﯾرﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران از ﺳﺎل 1396

  5. ﻣدرس دوره‌های آﻣوزﺷﯽ ﻓروش موسسه ﻣﺎھﺎن 1399

  6. ﻣدرس آﻣوزﺷﯽ دورھﺎی آزاد داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور

  7. ﻣدرس آﻣوزﺷﯽ ﻓروش در اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻌت ﭘﺧش اھواز و ﺷﯾراز1398

  8. ﻣدرس آﻣوزش ﺷرﮐت ھﺎی ﻟﮕراﻧد فرانسه (اﻟﺑرز اﻟﮑﺗرﯾﮏ)، ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ، ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن، ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮔﻠرﻧﮓ، ﺷرﮐت ﮐﯾﮏ و کلوچه درﻧﺎ، ﺑﺳﺗﻧﯽ کاله، ﭘﺧش ﮐﺎﺳﭘﯾن، ﻓروﺷﮕﺎه‌ھﺎی زﻧﺟﯾره‌ای ﺑﺎﻣﺎ اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن و ﻓروﺷﮕﺎه‌ھﺎی زﻧﺟﯾره‌ای ﭘوﺷﺎک ﺟﯾن وﺳت

   

  تالیف و ترجمه

  1. ﺗﺎﻟﯾف ﮐﺗﺎب ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻓروش، اﻧﺗﺷﺎرات ﻣﮭرﺑﺎن 1398

  2. ترجمه ﮐﺗﺎب ﮐﻠﻣﺎت ﺟﺎدوﯾﯽ ﻓروش، اﻧﺗﺷﺎرات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 1398

  3. مقاله خریداران ما باهوش‌تر از فروشندگان ما هستند مهر 1392

  4. شان اجتماعی فروش هنوز تعریف نشده است، روزنامه کسب و کار 18 مهر 1394

   

-