مهندس نوید ابولیان

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
حوزه تدریس :