دکتر مهدی امیرجعفری

دکتری مدیریت بازاریابی
حوزه تدریس :