دکتر امیر ناظمی

دکتری مدیریت تکنولوژی سیاست گذاری علم و تکنولوژی
حوزه تدریس :