دکتر افشین کازرونی

دکترای شبیه سازی سیستم های تولید صنعتی
حوزه تدریس :