آقای حامد حرفت

آقای حامد حرفت

دروس ارائه سرفصل های :
  • بیمه های اشخاص
  • اکچوئری و قیمت گذاری در بیمه
    -
    -
-