BurgerMenu
Phone

دکتر کاوه تیمورنژاد

دکتری مدیریت دولتی
حوزه تدریس :

مصاحبه با دکتر تیمور نژاد

تأثیر DBA  و MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

با توجه به اینکه این دوره ها به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر ارتقاء جنبه های نظری، افزایش محدوده یادگیری و توسعه دیدگاه های مدیریت کسب و کار در عرصه های متفاوت ؛ به جنبه های عملیاتی و کاربردی نیز عنایت ویژه دارد و این موضوع در دروس و سرفصل ها کاملاً در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر شرکت کنندگان اغلب از افرادی هستند که در کسب و کار های دولتی و خصوصی متفاوت در بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات، بیمه، بانک، شهرداری ها، شرکت ها و ... در این دوره ها شرکت می کنند؛ مطمئناً می تواند بر روی کسب و کار کشور و پیشرفت شغلی اجتماعی افراد مذکور تأثیر بسزا و قابل توجهی داشته باشد.
 

چرا DBA  و MBA  بهار؟

 دلایل متفاوت می توان آورد. برخی از این دلایل عبارتند از:

الف) مؤسسه بهار از بعد ساختار و سازمان یافتگی وضعیت مطلوبی دارد.

ب) کادر اداری و آموزشی مجرب و حرفه ای دارد.

ج) نظم و انضباط معیاراساسی مؤسسه بهار است.

د) کادر اساتید از اساتید بنام، مجرب و حرفه ای در دروس مورد تدریس بسته شده است.

در مقام مقایسه چون اینجانب در مؤسسات و سازمان های دیگر که نیاز به آوردن نام آنها نیست این دروس را تدریس کرده ام به عنوان یک استاد، این مؤسسه را به عنوان مؤسسه ای با رتبه ممتاز نسبت به مؤسسات دیگر برای انتخاب دانشجویان می دانم.