فرهاد شهریاری

مدیر برنامه ریزی شرکت آسان گاز ایران
دانش آموخته :
تحصیلات :
Quote