بردیا غفاری

مدیر عامل شرکت ارمغان طبیعت
دانش آموخته :
تحصیلات :
Quote